Loppukäyttäjäehdot

Wiiste Oy ja loppukäyttäjän välinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Ennen kuin alat käyttää Ohjelmistoa ensimmäisen kerran, lue tämä käyttöehtosopimus huolellisesti läpi. Rekisteröitymällä palveluun klikkaamalla "Rekisteröidy"-painiketta hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. OHJELMISTON KÄYTTÄMISEN KATSOTAAN AINA MERKITSEVÄN SITÄ, ETTÄ OLET LUKENUT TÄMÄN SOPIMUKSEN, YMMÄRTÄNYT SEN SISÄLLÖN JA OLET SITOUTUNUT NOUDATTAMAAN SOPIMUKSEN EHTOJA KAIKILTA OSIN.

Mikäli et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, älä rekisteröidy palveluun. Tällöin sinulla ei ole oikeutta käyttää tätä ohjelmistoa.

Tämän ohjelmistosopimuksen (jäljempänä "Sopimus") osapuolina ovat loppukäyttäjä (yksityishenkilö tai yhteisö) ja Wiiste Oy ("Wiiste"). Tällä sopimuksella loppukäyttäjälle annetaan vain tietyt oikeudet käyttää kohdassa 1 määriteltyä Ohjelmistoa. Wiiste pidättää itsellään kaikki muut oikeudet Ohjelmistoon. Tässä sopimuksessa määritellään loppukäyttäjän käyttöoikeudet, eikä tämä ole kauppasopimus.

1. Ohjelmisto

Tässä sopimuksessa termillä "Ohjelmisto" tarkoitetaan kaikkia seuraavia osioita: (i) Ohjelmiston lähdekoodia ja käyttöliittymää, (ii) mahdollisia Ohjelmiston päivitys- ja muutosversioita ja kopioita (joista käytetään yhteisnimitystä "Päivitykset"), (iii) kaikkea ohjelmistoon sisältyvää materiaalia, dokumentointia ja muuta kirjallista aineistoa ("Materiaalia"), (iv) ohjelmiston ohjausteorioita, malleja, tietoaineistoa ja laskentatuloksia, sekä (v) Ohjelmiston visuaalista designia. Tämä sopimus, Ohjelmiston mukana tulevat mahdolliset laajennukset tai muutokset, ja mahdolliset myöhemmät täydennykset ja/tai Päivitykset, muodostavat Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen kokonaisuudessaan.

2. Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan välittömästi, kun loppukäyttäjä on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot yllä mainitulla tavalla.

3. Ylläpito ja tekninen tuki

Wiiste ylläpitää ohjelmistoa. Wiiste ei kuitenkaan ole velvollinen tarjoamaan loppukäyttäjälle teknistä tukea, ellei osapuolten kesken kirjallisesti näin sovita.

4. Muut velvoitteet

Tästä sopimuksesta aiheutuu Wiisteelle vain ne velvoitteet, jotka tässä sopimuksessa on nimenomaisesti mainittu.

5. Loppukäyttäjän oikeudet

Wiiste antaa loppukäyttäjälle oikeuden käyttää ohjelmistoa sellaisenaan, erikseen määriteltyjen käyttäjäoikeustasojen puitteessa. Käyttöoikeus on henkilökohtainen. Kukaan muu käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoa samanaikaisesti samalla käyttöoikeudella. Tätä oikeutta ei voida missään tilanteessa siirtää kolmannelle osapuolelle.

Loppukäyttäjä saa kopioida ohjelmistoon liittyvää dokumentaatiota vain hyödyntääkseen sitä omassa (yhteisön) sisäisessä käytössä tai ohjelmiston nimenomaisessa käyttötarkoituksessa.

6. Loppukäyttäjän oikeuksien rajoitukset

Loppukäyttäjä ei saa väärinkäyttää, kopioida tai levittää Ohjelmistoa taikka tehdä sen perusteella uusia ohjelmistoja. Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta (i) muokata, kääntää tai kopioida Ohjelmistoa taikka siirtää sen käyttöoikeutta, (ii) luoda Ohjelmistoon tai sen osiin, kuten tietoaineistoon tai laskentatuloksiin, perustuvia uusia ohjelmistoja tai muuta materiaalia, (iii) kiertää Ohjelmiston teknisiä rajoituksia, (iv) tutkia Ohjelmiston valmistustapaa tai pyrkiä selvittämään Ohjelmiston lähdekoodia millään tavoin, esimerkiksi yrittämällä aukikoodata Ohjelmistoa, tai purkaa tai hajottaa Ohjelmistoa, (v) myydä Ohjelmistoa edelleen, vuokrata, leasing–vuokrata, käyttää osa-aikaomisteisesti tai lainata sitä, tai myöntää siihen alilisenssejä, (vi) muuttaa, kopioida, tai levittää ohjelmistoon sisältyviä Materiaaleja ilman asianomaisia tekijänoikeusmerkintöjä ja lähdetietoja (vii) käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella tavalla.

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki tekijänoikeudet Ohjelmistoon ovat Wiiste Oy:llä. Tekijänoikeuksia suojaa Suomessa tekijänoikeuslaki. Tämän sopimuksen perusteella ei anneta loppukäyttäjälle mitään tekijänoikeuksia Ohjelmistoon taikka mitään muitakaan tässä sopimuksessa erityisesti mainitsemattomia oikeuksia.

8. Takuu

Ohjelmiston tässä sopimuksessa määritelty rajoitettu takuu on voimassa 90 päivää siitä, kun Ohjelmiston loppukäyttäjä on saanut Ohjelmiston käyttöönsä. Mikäli loppukäyttäjä on vastaanottanut täydennyksiä, Päivityksiä tai korvaavia osioita edellä mainittujen 90 päivän aikana, niiden osalta takuu on voimassa Ohjelmiston meneillään olevan takuun loppuun saakka tai 30 päivää sen mukaan, kumpi em. aikamääristä päättyy myöhemmin. Edellä mainittu takuu käsittää sen, että Wiiste valintansa mukaan joko (a) korjaa Ohjelmiston maksutta tai (b) hyvittää siitä mahdollisesti maksetun hinnan. Sama koskee myös Ohjelmiston täydennyksiä ja Päivityksiä.

Loppukäyttäjä hyväksyy sen, että Ohjelmisto toimitetaan sellaisena kuin se on, ilman minkäänlaista velvoitteita muuttaa tai päivittää ohjelmistoa. Wiiste ei takaa, että ohjelmisto toimii keskeytyksettä ja virheettömästi. Wiiste ei myöskään takaa, että ohjelmiston toiminnot vastaavat loppukäyttäjän vaatimuksia. Loppukäyttäjä vastaa itse Ohjelmiston valinnasta ja siihen liittyvistä riskeistä sekä siitä, että Ohjelmistolla päästään tarkoitettuun lopputulokseen. Loppukäyttäjä vastaa myös Ohjelmiston käytöstä ja Ohjelmistolla saavutetuista tuloksista.

9. Vastuun rajoitukset

Wiiste ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat loppukäyttäjän tai kolmansien osapuolien toimista tai laiminlyönneistä tai sellaisista tapahtumista taikka tilanteista, jotka muodostavat ns. ylivoimaisen esteen (force majeure) sopimusvelvoitteiden täyttämiselle. Missään tilanteessa Wiiste ei vastaa mistään välillisestä vahingosta, kuten voiton ja tulon menetyksistä, liiketoiminnan keskeytymistä, liiketoimintaan liittyvien tietojen katoamisesta yms. vahingoista. Välittömien vahinkojen osalta Wiisteen vastuun enimmäismäärä kaikissa tapauksissa on loppukäyttäjän Wiisteelle kolmen (3) edellisen kuukauden aikana maksamien palvelumaksujen määrä.

Mikään tässä sopimuksessa sanottu ei vaikuta kuluttajan ominaisuudessa sopimuksen hyväksyneen osapuolen pakottavasta lainsäädännöstä johtuviin oikeuksiin.

10. Sovellettava laki ja yleiset määräykset

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti Wiisteen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Mikäli jokin tämän sopimuksen osa todetaan pätemättömäksi, sillä ei ole muilta osin vaikutusta sopimukseen, joka jää sellaisenaan voimaan. Kaikki tämän sopimuksen muutokset tulee tehdä kirjallisesti.

11. Sopimuksen irtisanominen

Loppukäyttäjä voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Wiiste Oy:lle, jolloin loppukäyttäjän oikeudet Ohjelmistoon raukeavat. Jos loppukäyttäjä ei noudata tämän sopimuksen määräyksiä, tai käyttää Ohjelmistoa laittomassa tarkoituksessa, myös silloin loppukäyttäjän oikeudet Ohjelmistoon raukeavat automaattisesti ilman Wiisteen eri ilmoitusta.

Kun loppukäyttäjän oikeudet Ohjelmistoon ovat rauenneet, kaikki Ohjelmistoon liittyvä aineisto on, Wiisteen vaatimuksesta riippuen, joko tuhottava tai palautettava seuraavaan osoitteeseen:

Wiiste Oy, Tiiliruukinkatu 22 A 1, 33200 TAMPERE.